دوشنبه, 18 آذر, 1398 - 08:05

افتخاری دیگر برای شرکت سیمان قشم در زمینه کاهش مصرف انرژی الکتریکی

شرکت سیمان قشم موفق شد با برنامه ریزی دقیق و منسجم در صدر لیست مشترکین صنعتی همکاری کننده با شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان برای مدیریت میزان مصرف برق درساعات اوج مصرف واحدهای صنعتی سال 1395 قرار گیرد.

بر اساس تفاهم نامه امضا شده میان وزارت صنایع و وزارت نیرو، واحدهای صنعتی که اقدامات موثر در زمینه مدیریت مصرف برق را انجام داده باشند میتوانند از طرح های تشویقی این وزارت خانه و دریافت تخفیف در هزینه های برق برخوردار شوند.

                                                                  (روابط عمومی شرکت سیمان قشم)