يكشنبه, 26 آبان, 1398 - 06:12

زبان ها

شرکت های سیمان داخلی

نام شرکت

تلفن

اطلاعات بیشتر

سیمان آذرآبادگان خوی 3- 22143581  اطلاعات بیشتر 
سیمان آزادگان یزد 7254880- 0351  اطلاعات بیشتر 
سیمان خمسه 44160870 - 021 و 44160866  اطلاعات بیشتر 
سیمان ساروج اصفهان 6624559- 0311  اطلاعات بیشتر 
سیمان سراوان 10- 5243200- 0548  اطلاعات بیشتر 
سیمان سردار ( کاوان بوکان ) 1- 22278190- 021  اطلاعات بیشتر 
سیمان كاسپین 2227070- 0261  اطلاعات بیشتر 
سیمان كویر آسیا 88773293- 021  اطلاعات بیشتر 
سیمان كویر كاشان 30- 22761129- 021  اطلاعات بیشتر 
سیمان مهرماكو 88503826- 021 و 88531095- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت بین المللی ساروج بوشهر ( سیمان کنگان ) 7- 88670711- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان تجارت مهریز یزد (بهروک یزد سابق ) 88904183- 021 و 88899185- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان زاوه تربت 7- 7676195 0511  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان آباده 88718109- 021  -   88727117- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان آبیک 3- 88068411- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان آذرساوالان   اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان اردبیل 4- 22766582- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان اردستان 22924998- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان ارومیه 9-88748955-021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان استهبان 88844429-021  اطلاعات بیشتر
شرکت سیمان اسفراین 021-88502314  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان اصفهان 2144954980 اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان اکباتان -2122761145 اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان الوند 021-22041334  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان امیدیه خوزستان 3- 22373952- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان ایلام 2166341461 اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان باقران 0561-4421645  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان بجنورد 88754424- 021  88744241- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان برد اسکن 88663124 - 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان بعثت رفسنجان   اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان بهبهان 9- 88215625- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان بوشهر ( دشتستان ) 88730871- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان بیارجمند 0274-7223862  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان پیوند گلستان 02122761147-8- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان تفرش 88968615- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان تنگستان 4- 88800900- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان تهران - طرح جایگزینی 021-22042044-5  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان تهران ( واحد هفتم )   اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان تهران ( واحدهای 1 تا 6 ) 3- 66709902- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان تیس چابهار 8- 88672936 -021  اطلاعات بیشتر
شرکت سیمان جوین 88800619- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان خاش   اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان خرم آباد 88701377- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان خزر 02188826308-9  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان خوزستان 88689962- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان داراب 2357864- 0711  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان دزجم 22096089- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان دشتستان 02188541053 و 02188734161  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان دهلران 8- 88790437- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان دورود 88057844- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان رویال 87- 22438190- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان زابل 9- 88734796- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان زرین رفسنجان 88633296- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان زنجان 2188066106 اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان سامان غرب 2188500285 اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان ساوه 88712463- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان سبلان خلخال 15-88878414-021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان سپاهان 7- 22277465- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان سپو 88845140- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان سفید ارومیه 0443-3722330  اطلاعات بیشتر
شرکت سیمان سفید بنوید 2122017171 اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان سفید ساوه 88720189- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان سفید نیریز 8- 30006- 073252  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان سقز 021-88502312  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان سمنگان 1- 22890480- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان شاهرود 3- 88027442- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان شرق 7- 88792467- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان شمال 7- 88731106- 021 و 88733650- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان شهرکرد 02188708120 و 88715073  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان صوفیان 88953986 اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان طبس گلشن 3- 88579481- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان عمران آریا 22544211- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان عمران انارک 3- 88743980- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان غرب 5- 88053094- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان غرب آسیا ( سیمان غرب تربت جام ) 8449255- 0511 و 8449822- 0511  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان فارس نو 2308424- 0711  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان فارس و خوزستان   اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان فارس( شیراز ) 8-8228644-0711  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان فاریاب 11- 2235010- 0761  اطلاعات بیشتر
شرکت سیمان فراز فیروزکوه 02122357120-1 و 02122761142  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان فیروزکوه 88754723- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان قاین( خراسان ) 9- 88956455- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان قزوین 0261-2223628  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان کارون 22220314- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان کردستان 47- 88522241- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان کرمان 88879421- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان کهگیلویه 5- 88041093- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان کویر آسیا 021-88773293  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان گلستان   اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان گیلان سبز 66760505- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان لار سبزوار 2243668- 0571  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان لارستان 9- 22274938 - 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان لامرد 9- 6316387- 0711  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان لوشان 6422051 132 98+  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان ماد 88743288- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان مارگون 021-22724760  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان مازندران 7- 88785635- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان مجد خواف 88615405- 021  اطلاعات بیشتر
شركت سیمان مسیل بنیاد   اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان ممتازان کرمان 02188616389-92  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان مند دشتی 54- 88653250 - 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان مهاباد 021-44235263  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان مهران 88850047- 021 و 88797011- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان نائین 90-22924587-021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان نهاوند 4- 66749341- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان نیزار قم 22761136- 021  اطلاعات بیشتر 
شركت سیمان نیکشهر 88032118 - 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان هرمزگان 22904985 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان هگمتان 66727816- 021  اطلاعات بیشتر 
شرکت سیمان یاسوج 5- 88041093 - 021     اطلاعات بیشتر 
شركت صنایع سیمان کیاسر 3- 22575632 - 021  اطلاعات بیشتر