با توجه به عدم امكان فروش به صورت مستقيم و نيز به دليل فروش سيمان فقط از طريق بورس كالا جهت تهيه و ثبت سفارش خود به يكي از كارگزاري هاي سازمان بورس مراجعه نموده و با دريافت كد بورس خريد كالا از بورس كالا متناسب با روز هاي عرضه سيمان در بورس كالا با هماهنگي كارگزاري مربوطه نسبت به ثبت سفارش و خريد اقدام فرماييد.