فرآیند اقدام برای خرید سیمان صادراتی

جهت خرید سیمان صادراتی می بایست فرم درخواست ذیل را پرنمایید و یا برای هماهنگی لازم با شماره تلفن شرکت سیمان قشم تماس گرفته شود.

درخواست خرید سیمان صادراتی

فرم استعالم بها و شرایط محصولات صادراتی
نام بندر خروجی/سایر موارد
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .