12 1 1

در تاریخ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ کشتی MV MALAK در اسکله کاوه پهلوگیری نمود و به علت بارندگی و بدی آب و هوا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ بارگیری کلینکر را شروع کرد. پس از بارگیری ۴۴۲۰۰ تن کلینکر در مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ بارگیری کشتی مذکور به اتمام رسید. شایان ذکر است بندر تخلیه کشتی مذکور بندر شعیبه کشور کویت می باشد.