اعضاء هیئت مدیره

شرکت سیمان قشم

_

عباسعلی قاسمی رئیس هیئت مدیره

عبدی

ابراهیم عبدینایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

عقیلی

محمد عقیلی عضو هیئت مدیره

مدیران ارشد

شرکت سیمان قشم

_
عبدی

ابراهیم عبدی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

غلامی

عبدالکریم غلامیمشاور مدیرعامل در امور مالی

مدیر فروش

حسن رمدانی

حسین رمدانی
مدیر فنی و مهندسی

دین پرست

خدایار دین پرست
مدیر بازرگانی

احمدی

نریمان احمدی
مدیر تولید

سرودی

عثمان سرودی
مدیر برق

مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه

عنافچه

یاسر عنافچه
مدیر مکانیک

محمدرضاپورمحمد مدیر اداری و پشتیبانی

محمدرضا پورمحمد
مدیر اداری و پشتیبانی