اعضاء هیئت مدیره

شرکت سیمان قشم

_

عباسعلی قاسمی رئیس هیئت مدیره

ابراهیم عبدینایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

محمد عقیلی عضو هیئت مدیره

مدیران ارشد

شرکت سیمان قشم

_

ابراهیم عبدی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

عبدالکریم غلامی مدیر مالی

آرمان مصدق مدیر فروش

احمد نیل فروشان
مدیر فنی و مهندسی

خدایار دین پرست
مدیر بازرگانی

نریمان احمدی
مدیر تولید

عثمان سرودی
مدیر برق

فرهنگ حسینی مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه

یاسر عنافچه
مدیر مکانیک

محمدرضا پور محمد
سرپرست اداری و پشتیبانی