ضمن تشكر از حسن انتخاب شما در خريد محصولات اين كارخانه، به اطلاع مي‌رساند اين فرم بمنظور دریافت نظرات شما و در راستای ارتقاء هرچه بيشتر كيفيت محصولات و افزايش خدمات و رضايت مشتريان تنظيم شده است.

خواهشمند است با پاسخ دقيق به سئوالات؛ ما را در اين راه ياري فرمائيد. باتشکر

  1. كيفيت سيمان اين كارخانه، به چه ميزاني انتظارات شما را بر آورده ساخته  است.
  2. ميزان رضايت شما از جنس، كيفيت و (وزن پاكتهاي سيمان در مقايسه با استاندارد 50كيلو) اين كارخانه چقدر است.
  3. انطباق نوع سيمانهاي توليدي اين كارخانه با نيازهاي منطقه فروش خود را ارزيابي فرمائيد.
  4. ويژگيهاي سيمان موجود در پاكتهاي سيمان پر شده توسط اين كارخانه با مندرجات قيد شده بر روي آنها را ارزيابي فرمائيد.
  5. ارزيابي شما از رفتار و عملكرد پرسنل كارخانه در ارتباط با مشتريان چيست.
  6. وضعيت برنامه ريزي تحويل سيمان را ارزيابي فرمائيد؟
  7. مدت زمان بين واريز وجه تا شروع به حمل سيمان توسط كارخانه را ارزيابي فرمائيد.
  8. ارزيابي كلي شما از مقايسه محصولات و خدمات اين كارخانه با ساير كارخانجات سيمان موجود در منطقه چيست؟