آقای عبدی

ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ مدیر عامل شرکت سیمان قشم ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز‌

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ شرکت سیمان قشم *ابراهیم عبدی مدیر عامل این شرکت* آﻏﺎز ﺳﺎلﺟﺪﯾﺪ و ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز را در ﭘﯿﺎﻣﯽﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ آن آﻣﺪه اﺳﺖ:‌‌‌

*یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ*

بهار آغاز راهی جدید برای نیل به پیشرفت و عدالت است و تنها تحقق این آرزوست که بهار را برای همیشه در این سرزمین جاودانه خواهد ساخت.

تلاش ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ پرسنل ﻣﺤﺘﺮم آﺋﯿﻨﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽو ﭘﮋواک داﻧﺎﯾﯽ و ﺗﻌﻬﺪ اﺳ.ﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺬر ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻤﺎ درﺧﺖاﻣﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و *ﻧﻮﯾﺪ آﯾﻨﺪه ای ﭘﺮﻧﺸﺎط در شرکت سیمان قشم را ﻣﯽ دﻫﺪ* و ﻣﯿﻞ ﺑﻪآرزوﻫﺎیﺑﺰرگ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﮑﺮ روﺷ،ﻦ ﻋﺰم راﺳ،ﺦ اراده ای اﺳﺘﻮار ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﺧﻼص اﺳ.ﺖ.

اینجانب حلول سال نو را محضر همکارانم در مجموعه سیمان قشم تبریک عرض نموده و امیدوارم سال نو، سالی سرشار از موفقیت و سر بلندی و احسن حال برای همگان باشد.‌‌

 *ابراهیم عبدی مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره*